Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP se v letech 2004 - 2006 podílela jako spoluřešitel na projektu GA ČR.
Projekt dosáhl nevyššího ohodnocení v rámci GA ČR, zejména byl ohodnocen portál starých map http://oldmaps.geolab.cz.
 

205/04/0888 Řešitel: Prof. Ing. Bohuslav Veverka DrSc.
Příjemce:
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
Název: Georeferencování a kartografická analýza historických vojenských mapování Čech, Moravy a Slezska
Doba řešení: 3 roky Náklady celkem: 1260 tis. Kč Splnění cílů: vynikající
Výsledky: Výzkum "Georeferencování a kartografická analýza historických vojenských mapování Čech, Moravy a Slezska" byl proveden řešitelskými týmy tří českých universit - ČVUT v Praze, UJEP Ústí nad Labem a ZČU Plzeň, v období 2004-06.Projekt zahrnoval zejména kartografický výzkum přesnosti historických vojenských mapování, metodiku interpretace obsahu starých map, lokalizaci mapových listů v soudobých souřadnicových systémech, ověřování vztahů mezi mapováním katastrálním a II. vojenským mapováním a vizualizaci všech map na mapovém serveru dostupném v rámci Internetu.  I. vojenské mapování bylo prvým systematickým  zmapováním území bývalého Rakousko-Uherska. Proběhlo v letech 1763-83 v podobném měřítku 1:28 800 bez geodetických základů a  s mimimem přímého měření. Nepřesnosti I. mapování byly odstraněny II. mapováním z let 1807-1869, též v měřítku 1:28 800. Byla použita trigonometrická síť budovaná pro souběžně probíhající katastrální mapování, mapy II. mapování jsou již moderní vysoce přesná polohová díla. Pro  potřeby výzkumu byyl použity rastry těchto map získané ve Válečném archivu ve Vídni.   Na starých vojenských mapách byla především zkoumána jejich polohová přesnost v rámci vybraných oblastí ČR. Kresba starých map byla transformována do systému S-JTSK pomocí identických bodů, bylo pracováno s digitálním modelem reliéfu, barevnými ortofoty a přímým měřením GPS. Druhou hlavní skupinou úloh byl rozbor značkových klíčů map, jejich presentace a vizualizace na webu OLDMAPS.GEOLAB.CZ k obecnému použití. Pro výpočty se používal globální transformační klíč (autor Čada) a SW MATKART (autor Veverka), též volně dostupný  na GEOLAB.  Výsledky výzkumu jsou jednak zaměřeny do oblasti historie a kultrurního dědictví, zkoumané mapy však slouží  i v současnosti zejména při výzkumu vývoje krajiny, územního plánování, geoinformačních systémů GIS, aj.
Hodnocení: Závěrečná zpráva obsahuje všechny povinné náležitosti. Projekt zpřístupnil oboru velmi cenné historické mapové dokumenty. Nejvýznamnějším přínosem je zpracování v současné moderní formě. Výsledky jsou v dostatečném množství i kvalitě. Plně odrážejí vytýčené cíle. Velký potenciál nabízejí výsledky projektu, především její webová aplikace, pro historické a environmentální obory. Během řešení bylo postupováno podle pravidel GA ČR. Výsledky projektu jsou obsaženy ve velkém množství publikačních výstupů. Jako velmi kladné hodnotím publikování výsledků na portálu OLDMAPS.GEOLAB.CZ. Projekt dosáhl vynikajících výsledků s dlouhodobými dopady do řady oborů.

zdroj: http://www.gacr.cz